خلق عظیم پیامبر

خلق عظیم پیامبر

ﮐﺘﺎب «ﺧﻠﻖﻋﻈﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ(ص)» ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) و اﺧﻼق اﯾﺸﺎن در زﻣينه هاي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪيﺧﻮاه ﺑﻪ همت اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮑﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﺛﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «رﺣﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ(ص) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن» اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦﺑﺨﺶ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص)، ﺳﻔﺎرشهاي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درﺑﺎره مهرباني ﺑﺎ ﻣﺮدم، رأﻓﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺻﻠﺢ و ﻇﻠﻢ از ﻧﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ(ص) ﻣﯽﭘﺮدازد. دوﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «رأﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ(ص) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت» ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم (ص) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽﭘﺮدازد. ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ص)، ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درﺑﺎره مهرباني ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و نهي از آزار آنها را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ. اﺣﻤﺪيﺧﻮاه ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ از اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ مهرباني ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) از زﺑﺎن دﯾﮕﺮان اﺧﺘﺼﺎص داده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن رأﻓﺖ اﯾﺸﺎن از زﺑﺎن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ، اﻣﺎم ﻋﻠﯽ(ع)، اﻣﺎم ﺣﺴﻦ (ع) و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ(ع)،اﻧﺲ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ، ﺷﺎﻋﺮان ﭘﺎرﺳﯽﮔﻮ و... ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽﺑﺮاي ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻌﺎدت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ هاي اﯾﻦ اﺛﺮ ذﮐﺮ حكايت هاي ﻣﺘﻌﺪد از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺣﻤﺪيﺧﻮاه در هر ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ، ﺣﮑﺎﯾﺎﺗﯽ را از زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺳﻨﺪي ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. هر ﯾﮏ از اﯾﻦ حكايت ها از زﺑﺎن اﺋﻤﻪ اطهار(ع) و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ص) ﻧﻘﻞﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ از ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

تاريخ درج : 16/05/1395, 03:43
2016-08-06-03-43-10
   
تاريخ درج : 04/05/1395, 03:46
2016-07-25-03-46-37
معرفی 4 کتابِ طرح «کتاب‌خوان ماه» مرداد 1395 معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور کتاب‌های «دُرّ و صدف»، «خورشید می‌ماند...
تاريخ درج : 28/04/1395, 10:02
بروزشده
2016-07-18-10-02-24
همراه با نشستهای کتاب خوان کتابخانه ای: نشست کتاب خوان کتابخانه ای در کتابخانه نظيري نیشابور از سری نشستهای کتاب خوان کتابخانه ای استان به همت کتابخانه...
تاريخ درج : 21/04/1395, 07:21
بروزشده
2016-07-11-07-21-13
  نام کتاب:  نامه های بلوغ نویسنده: علی صفائی حائری(عین_صاد) ناشر : انتشارات لیله القدر معرفی: نامه های بلوغ (معرفی کتاب، زنگ های پرورشی‌) نامه...
تاريخ درج : 30/03/1395, 10:43
بروزشده
2016-06-19-10-43-16
تاريخ درج : 23/03/1395, 08:29
2016-06-12-08-29-55
حمید سبزواری، شاعر شعرهای مشهور و ماندگار دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در سن 91 سالگی در بیمارستان آسیای تهران دار فانی را وداع گفت. شعرهای بلند...
تاريخ درج : 23/03/1395, 07:54
بروزشده
2016-06-12-07-54-50
اطلاعیه مهم: ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان و آرزوي قبولي طاعات و عبادات، به اطلاع مي‌رساند برابر موافقت به عمل آمده، جرايم ديركرد كليه اعضاء...
تاريخ درج : 23/03/1395, 06:51
2016-06-12-06-51-25
مسابقه بزرگ اینترنتی     درماه مبارك رمضان به منظور افزایش آگاهی دینی جامعه ، مسابقه بزرگ و اینترنتی ( نیایش آگاهانه) برگزار می شود.   به گزارش...

اوقات شرعیحاضرین در سایت

ما 17 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

وضیعت آب و هوا

Cannot get neyshabur location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

شرایط عضویت

  • تکمیل برگ درخواست عضویت
  • پرداخت حق عضویت برای یک سال (30000ریال)
  • تبصره1 : عضویت افراد بازنشسته و تحیت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و مراکز خیریه و جانبازان و خانواده شهدا,کلیه معلولان و خردسالان رایگان می باشد.(5000 ریال جهت صدور کارت دریافت می شود)
  • تبصره 2: کتابداران سازمان های دولتی و دانشجویان رشته کتابداری (کارت دانشجویی), عضویت خانوادگی (حداقل سه نفر),دانش آموزان از مقطع ابتدایی تا راهنمایی مشمول تخفیف نیم بها (50 درصد تخفیف) می باشند.(مبلغ عضویت 20000 ریال می باشد)

آمار بازدیدکنندگان

امروز: 5

دیروز: 28

این هفته: 115

این ماه : 581

کلی: 12576

درباره كتابخانه

معرفي بخش هاي كتابخانه:

كتابخانه نظيري شامل بخش هاي مخزن مرجع،نشريات، كودك، ديداري شنيداري، كمك درسي، سالن هاي مطالعه مجزاي خواهران و برادران مي باشد.

بخش مخزن

مخزن شامل    14896 عنوان و      18647نسخه كتاب در رده هاي موضوعي (000) كليات، (100) فلسفه و روانشناسي، (200) دين و مذهب، (300) علوم اجتماعي، (400) زبان، (500) علوم خاص، (600) علوم عملي، (700) هنرو سرگرمي، (800) ادبيات، (900) تاريخ و جغرافيا مي باشد.

بخش كودكان

اين بخش در حال حاضر مجموعا داراي 1352     نسخه كتاب در موضوعات داستان هاي قرآني، شعر، داستان  هاي و.... براي گروه هاي سني الف، ب، ج، مي باشد. اين بخش نيز داراي نشريات كودكان، وسايل نقاشي، اسباب بازي و سرگرمي و ... مي باشد.

بخش مرجع

اين بخش داراي  نسخه كتاب شامل انواع فرهنگ هاي فارسي، انگليسي و ...، دايره المعارف هاي عمومي و اختصاصي، كتابشناسي، زندگينامه ها، اطلس ها و ... جهت تحقيق و پژوهش مي باشد.

بخش نشريات

بخش نشريات كتابخانه شامل 41 عنوان مجله در موضوعات مختلف و 7 عنوان روزنامه مي باشد.

بخش ديداري و شنيداري

اين بخش با 100 حلقه لوح فشرده و نرم افزارهاي آموزشي به صورت مجزا آماده ارائه خدمات به اعضائ محترم مي باشد.

بخش كتاب هاي كمك درسي

اين بخش داراي   966 نسخه كتاب كمك درسي در رشته هاي مختلف تحصيلي در مقاطع ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان، كارداني و كارشناسي مي باشد.

 

 

 

 

 

تماس با ما

آدرس : خراسان رضوي ، نيشابور ، خيابان سيمتري طالقاني ، كتابخانه نظيري
تلفن : 5143332130
ایمیل :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
وب سایت : www.naziripl.ir