كتابشناسي محرم 1

 سنگري، محمدرضا /عاشورانگاران: پژوهش و تحقيقي در منابع، مقاتل و مآخذ عاشورايي/تهران، خرشيد باران /1386. 

ـ سنگري، محمدرضا / روز دهم، مجموعه مقالات پژوهشي و تحقيقي در زمينه عاشورا /تهران، خورشيد باران / 1385. 

ـ ن‍س‍ي‍م‌ م‍ب‍ارك‌ ع‍اش‍ورا م‍روري‌ ب‍رن‍ه‍ض‍ت‌ خ‍ون‍ي‍ن‌ م‍ح‍رم‌/ ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ ازب‍ي‍ان‍ات‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ري‌ س‍ي‍دع‍ل‍ي‌ خ‍ام‍ن‍ه‌اي‌/ ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ي‌ / ۱۳۸۵. 

ـ گلچين محرم و صفر(۲) / تدوين واحد تحقيقات و پژوهش نسيم حيات/ قم، نسيم حيات‏‫، ۱۳۸۵ 

ـ ش‍ه‍اب، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌ / ن‍غ‍م‍ه‌ه‍اي‌ م‍ح‍رم‌ اش‍ع‍ار و ن‍وح‍ه‌ه‍اي‌ ده‍ه‌ اول‌ / ق‍م‌: ك‍ت‍اب‌ آش‍ن‍ا، ۱۳۸۲ 

ـ ح‍س‍ي‍ن‍ي، ه‍ادي‌ ‌/ نغ‍م‍ه‌ه‍اي‌ م‍ح‍رم‌، ن‍وح‍ه‌ه‍اي‌ س‍ي‍ن‍ه‌زن‍ي‌ و م‍راث‍ي‌ و م‍ن‍اق‍ب‌ خ‍ان‍دان‌ رس‍ال‍ت‌( ع) اي‍ام‌ م‍اه‌ م‍ح‍رم‌ و ص‍ف‍ر/ ت‍ه‍ران‌: س‍اج‍دي‍ن‌، 1380 . 

ـ س‍ازگ‍ار، غ‍لام‍رض‍ا / ن‍خ‍ل‌ م‍ات‍م‌: م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ن‍وح‍ه‌ه‍اي‌ م‍ح‍رم‌ و ص‍ف‍ر/ ق‍م‌: روح‍ان‍ي‌، ۱۳۸۰ 

ـ س‍ي‍ف‌ال‍ل‍ه‍ي‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ي‍ن‌ / راه‌ ع‍اش‍ورائ‍ي‍ان‌ م‍ح‍رم‌ ۶۱ ه‍ج‍ري‌ ق‍م‍ري‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا دع‍اي‌ ع‍اش‍وراي‌ ح‍س‍ي‍ن‍ي‌(ع‌)/اص‍ف‍ه‍ان‌: چ‍ه‍ارب‍اغ‌، ۱۳۸۲ 

ـ س‍ازگ‍ار، غ‍لام‍رض‍ا /ف‍ري‍اد خ‍ون‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍وح‍ه‌ه‍اي‌ م‍ح‍رم‌ و ص‍ف‍ر/ ق‍م‌: ح‍ق‌ب‍ي‍ن‌ ۱۳۷۷. 

ـ ن‍اص‍ح‍ي، ع‍ل‍ي‌/ م‍ح‍رم‌ در ش‍اه‍رود و ب‍س‍طام‌/‌ م‍ش‍ه‍د: آه‍ن‍گ‌ ق‍ل‍م‌، ۱۳۸۲ 

ـ ‌ م‍رب‍ي، م‍ح‍م‍دح‍س‍ي‍ن‌/ اش‍ك‌ م‍ح‍رم‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا آم‍وزش‌ م‍داح‍ي‌/ ك‍رج‌: م‍دي‍ر ف‍لاح‌، ۱۳۸۳ 

ـ عيسي‌فر، احمد/ اعمال عبادي ماه محرم‌الحرام / تهران: رايحه عترت‫، ۱۳۸۷. 

ـ كوثري، مجيد /جلوه‌هاي محرم/ تهران: انديشه كامياب، ۱۳۸۵. 

ـ آوي‍ن‍ي، م‍رت‍ض‍ي‌ / رواي‍ت‌ م‍ح‍رم‌/ ت‍ه‍ران‌: ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ي‌ و ص‍ن‍اي‍ع‌ و م‍ع‍ادن‌ اي‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌‍ه‍اي‌ ب‍ازرگ‍ان‍ي‌، ۱۳۷۴. 

ـ ش‍ه‍ي‍دي، ن‍اص‍ر‌ / ف‍اطم‍ي‍ه‌ ت‍ا م‍ح‍رم‌/ ق‍م‌: ن‍ص‍اي‍ح‌، ۱۳۸۲. 

ـ واردي، سيد تقي/ م‍اه‌ م‍ح‍رم/ ق‍م‌: انتشارات دار‌ال‍ث‍ق‍ل‍ي‍ن‌‏‫‏‏، ۱۳۷۹. 

ـ م‍ي‍ري، ج‍واد / م‍ي‍ع‍ادگ‍اه‌ ع‍ش‍ق‌: اش‍ع‍ار و ن‍وح‍ه‌ه‍اي‌ ج‍دي‍د/ ت‍ه‍ران‌: س‍ن‍ا، ۱۳۸۱. 

ـ سيل اشك : اشعار محرم و صفر / گردآورنده انتشارات آرام دل/ تهران : آرام دل ، ۱۳۸۵. 

ـ م‍وم‍ن‍ي، ام‍ي‍رح‍س‍ي‍ن‌ ‌/ ج‍ام‍ي‌ از اش‍ك‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار آئ‍ي‍ن‍ي‌ و ن‍وح‍ه‌ه‍اي‌ ج‍دي‍د م‍ح‍رم‌ و ص‍ف‍ر/ق‍م‌ : ك‍م‍ال‌ال‍م‍ل‍ك‌، ۱۳۸۳. 

ـ زاده‌راض‍ي، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌/ اش‍ك‌ و آه‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اش‍ع‍ار، مراش و ن‍وح‍ه‌ه‍ا اي‍ام‌ م‍ح‍رم‌ و ص‍ف‍رالمنصفر/اص‍ف‍ه‍ان: ص‍غ‍ي‍ر‏ ۱۳۸۴. 

ـ ع‍اش‍وري، اب‍راه‍ي‍م‌/ م‍ح‍رم‌: خ‍لاص‍ه‌اي‌ از واق‍ع‍ه‌ ج‍ان‍س‍وز ك‍رب‍لا/ ت‍ه‍ران‌: ب‍ح‍ر دان‍ش‌ ۱۳۸۱. 

ـ گ‍ائ‍ي‍ن‍ي، روح‌ال‍ل‍ه‌/ ح‍دي‍ث‌ ب‍اب‌ ع‍ش‍ق‌: گ‍ل‍چ‍ي‍ن‍ي‌ از م‍داح‍ي‌ه‍اي‌ ح‍اج‌ م‍ح‍م‍ود ك‍ري‍م‍ي‌/ ق‍م‌: ن‍ش‍اط 1380. 

ـ اسكندري، محمد /گلزار كربلا: مجموعه مرثيه و نوحه‌هاي محرم و صفر/ تهران: سبحان، ۱۳۸۶. 

ـ ده‍ق‍ان، اح‍م‍د‌/ از م‍ح‍رم‌ ت‍ا غ‍دي‍ر/ ق‍م‌: ن‍ه‍اون‍دي‌، ۱۳۸۰. 

ـ ن‍وري، م‍ه‍دي‌/ ع‍ل‍م‍دار ح‍س‍ي‍ن‌(ع‌)/ ق‍م‌: م‍ي‍راث‌ م‍ان‍دگ‍ار، ۱۳۸۲. 

ـ ك‍اظم‍ي‍ان،‌ اح‍م‍د /لال‍ه‌ه‍اي‌ ن‍ي‍ن‍وا/ ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ س‍م‍ا، ۱۳۸۰. 

ـ ‌ص‍ف‍اي‍ي‌‌ح‍ي‍درآب‍ادي، ع‍ب‍اس‌/ آواي‌ م‍ح‍رم‌/ س‍اري‌: رم‍ض‍ان‍ي‌، ۱۳۸۰. 

ـ م‍س‍ت‍وف‍ي‌، س‍ع‍ي‍د / اشك محرم/يزد: م‍س‍ت‍وف‍ي‌، ۱۳۸۰. 

ـ محرم ماه پيروزي خون بر شمشير / سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. 

ـ رويش جوانه‏ها در پرتو عاشورا (مجموعه سه سخنراني از حجت‌الاسلام حائري‌شيرازي) / سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تبليغات جبهه و جنگ‏ 1362. 

ـ تولد عاشورا / سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تبليغات جبهه و جنگ‏ 1362. 

ـ محدثي، جواد / پيام‌هاي عاشورايي / سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نمايندگي ولي فقيه/ 1377. 

ـ محدثي، جواد /فرهنگ عاشورا / نشر معروف 1378. 

ـ آويني، سيدمرتضي /مركز آسمان / روايت فتح: 1380. 

ـ سنگري، محمدرضا / پيوند دو فرهنگ‏ (فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس‏) / ياقوت‏ / 1381. 

ـ رحيمي، مصطفي / سيراب از عطش‏ (مجموعه‏اي از مقالات منتشر نشده پيرامون فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس‏) / موسسه فرهنگي عاشورا / 1382. 

ـ حبيبي مشكيني، مجيد /چراغ هدايت‏ (سيدالشهداء و عاشورا در كلام شهداي استان اردبيل‏) / نشر شاهد و اداره كل بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان اردبيل‏ / 1382. 

ـ هرنجي، منصور / تجلي فرهنگ شهادت در حماسه عاشورا / نشر شاهد / 1383. 

ـ كافي، غلامرضا / شرح منظومه‌ ظهر (نقد و تحليل شعر عاشورايي از آغاز تا امروز) / مجتمع فرهنگي عاشورا/ معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1386.

تاريخ درج : 16/05/1395, 03:43
2016-08-06-03-43-10
   
تاريخ درج : 04/05/1395, 03:46
2016-07-25-03-46-37
معرفی 4 کتابِ طرح «کتاب‌خوان ماه» مرداد 1395 معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور کتاب‌های «دُرّ و صدف»، «خورشید می‌ماند...
تاريخ درج : 28/04/1395, 10:02
بروزشده
2016-07-18-10-02-24
همراه با نشستهای کتاب خوان کتابخانه ای: نشست کتاب خوان کتابخانه ای در کتابخانه نظيري نیشابور از سری نشستهای کتاب خوان کتابخانه ای استان به همت کتابخانه...
تاريخ درج : 21/04/1395, 07:21
بروزشده
2016-07-11-07-21-13
  نام کتاب:  نامه های بلوغ نویسنده: علی صفائی حائری(عین_صاد) ناشر : انتشارات لیله القدر معرفی: نامه های بلوغ (معرفی کتاب، زنگ های پرورشی‌) نامه...
تاريخ درج : 30/03/1395, 10:43
بروزشده
2016-06-19-10-43-16
تاريخ درج : 23/03/1395, 08:29
2016-06-12-08-29-55
حمید سبزواری، شاعر شعرهای مشهور و ماندگار دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در سن 91 سالگی در بیمارستان آسیای تهران دار فانی را وداع گفت. شعرهای بلند...
تاريخ درج : 23/03/1395, 07:54
بروزشده
2016-06-12-07-54-50
اطلاعیه مهم: ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان و آرزوي قبولي طاعات و عبادات، به اطلاع مي‌رساند برابر موافقت به عمل آمده، جرايم ديركرد كليه اعضاء...
تاريخ درج : 23/03/1395, 06:51
2016-06-12-06-51-25
مسابقه بزرگ اینترنتی     درماه مبارك رمضان به منظور افزایش آگاهی دینی جامعه ، مسابقه بزرگ و اینترنتی ( نیایش آگاهانه) برگزار می شود.   به گزارش...

اوقات شرعیحاضرین در سایت

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

وضیعت آب و هوا

Cannot get neyshabur location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

شرایط عضویت

  • تکمیل برگ درخواست عضویت
  • پرداخت حق عضویت برای یک سال (30000ریال)
  • تبصره1 : عضویت افراد بازنشسته و تحیت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و مراکز خیریه و جانبازان و خانواده شهدا,کلیه معلولان و خردسالان رایگان می باشد.(5000 ریال جهت صدور کارت دریافت می شود)
  • تبصره 2: کتابداران سازمان های دولتی و دانشجویان رشته کتابداری (کارت دانشجویی), عضویت خانوادگی (حداقل سه نفر),دانش آموزان از مقطع ابتدایی تا راهنمایی مشمول تخفیف نیم بها (50 درصد تخفیف) می باشند.(مبلغ عضویت 20000 ریال می باشد)

آمار بازدیدکنندگان

امروز: 5

دیروز: 28

این هفته: 115

این ماه : 581

کلی: 12576

درباره كتابخانه

معرفي بخش هاي كتابخانه:

كتابخانه نظيري شامل بخش هاي مخزن مرجع،نشريات، كودك، ديداري شنيداري، كمك درسي، سالن هاي مطالعه مجزاي خواهران و برادران مي باشد.

بخش مخزن

مخزن شامل    14896 عنوان و      18647نسخه كتاب در رده هاي موضوعي (000) كليات، (100) فلسفه و روانشناسي، (200) دين و مذهب، (300) علوم اجتماعي، (400) زبان، (500) علوم خاص، (600) علوم عملي، (700) هنرو سرگرمي، (800) ادبيات، (900) تاريخ و جغرافيا مي باشد.

بخش كودكان

اين بخش در حال حاضر مجموعا داراي 1352     نسخه كتاب در موضوعات داستان هاي قرآني، شعر، داستان  هاي و.... براي گروه هاي سني الف، ب، ج، مي باشد. اين بخش نيز داراي نشريات كودكان، وسايل نقاشي، اسباب بازي و سرگرمي و ... مي باشد.

بخش مرجع

اين بخش داراي  نسخه كتاب شامل انواع فرهنگ هاي فارسي، انگليسي و ...، دايره المعارف هاي عمومي و اختصاصي، كتابشناسي، زندگينامه ها، اطلس ها و ... جهت تحقيق و پژوهش مي باشد.

بخش نشريات

بخش نشريات كتابخانه شامل 41 عنوان مجله در موضوعات مختلف و 7 عنوان روزنامه مي باشد.

بخش ديداري و شنيداري

اين بخش با 100 حلقه لوح فشرده و نرم افزارهاي آموزشي به صورت مجزا آماده ارائه خدمات به اعضائ محترم مي باشد.

بخش كتاب هاي كمك درسي

اين بخش داراي   966 نسخه كتاب كمك درسي در رشته هاي مختلف تحصيلي در مقاطع ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان، كارداني و كارشناسي مي باشد.

 

 

 

 

 

تماس با ما

آدرس : خراسان رضوي ، نيشابور ، خيابان سيمتري طالقاني ، كتابخانه نظيري
تلفن : 5143332130
ایمیل :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
وب سایت : www.naziripl.ir